Valgprogram for Enhedslisten Syddjurs 2021

VALGGRUNDLAG 2021

 

INDLEDNING

Syddjurs har en enestående beliggenhed i noget af landets smukkeste natur. Det er meget attraktivt at bosætte sig, holde ferie eller tage på tur i landskabet.

Sammen med en engageret og initiativrig befolkning giver det Syddjurs Kommune et kæmpe potentiale for fremtiden.

Men Syddjurs kommune er blevet skabt ud fra fire forskellige kommuner i en uigennemtænkt og dårligt planlagt kommunalreform, der ikke tog højde for omkostningerne ved sammenlægningen, og hvor den nye fordeling af arbejdsopgaver mellem stat og kommune ikke blev fulgt op af en retfærdig omfordeling af ressourcer.

Det har tidligere givet kommunen store økonomiske problemer og derfor er der gennem mange år lavet budgetter der hvert år indeholdt nye besparelser og forringelser.

Fortrinsvis på grund af det økonomiske opsving og faldende arbejdsløshed er det i de senere år lykkedes at forbedre kommunens økonomi så der nu er store overskud og en stor kassebeholdning.

Kommunen står stadig over for udfordringer. Kommunen presses både af regeringens økonomiske stramninger, stigende udgifter til det specialiserede socialområde som ikke bliver dækket, en faldende andel i den erhvervsaktive alder og store udfordringer med corona-pandemien.

Enhedslisten vil derfor nationalt kæmpe for en forbedring af kommunernes økonomi. Vi mener, at man i stedet for nedskæringer skal investere i tidlig indsats, daginstitutioner, skoler og bedre forhold for de ældre. Det giver både menneskeligt og økonomisk mening.

Enhedslisten er også opmærksom på, at vi udover de ovennævnte økonomiske udfordringer står midt i en alvorlig social og klimamæssig krise. Derfor bør Syddjurs Kommune udvikle demokratiske og bæredygtige måder at håndtere kriserne på.

Vi mener at kommunen i stedet for entydigt at fokusere på økonomisk vækst bør sikre, at kommunen er energi- og miljømæssigt bæredygtig. Vi vil satse på energibesparelser, alternativ energi på kommunens bygninger og økologisk omstilling. Derved kommer vi i harmoni med de store naturværdier, der i sig selv både er attraktive for ny bosætning, for at fastholde unge og for at udvikle sunde og grønne erhverv og uddannelsesmuligheder.

Enhedslisten i Syddjurs går til valg med ønsket om mere demokrati, tidlig indsats, grøn omstilling og mere solidaritet og velfærd i kommunen.

Vi har store visioner og kæmper for store forandringer men er også pragmatiske og kæmper for selv den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

MERE DEMOKRATI

Enhedslisten er et socialistisk parti og vi vil have meget mere demokrati

Regeringen og KL går i denne tid efter at fjerne medarbejderindflydelse og erstatte det med administration og mere ledelse. Medarbejderindflydelse betragtes som ineffektivt – en stærk ledelse og topstyring som effektivt og godt. Det mener vi ikke i Enhedslisten

I Enhedslisten mener vi, at demokrati er mere end bare et kryds hvert fjerde år.

Det er afgørende vigtigt, at man har indflydelse på de daglige beslutninger, der påvirker én selv og ens omgivelser. For at sikre dette vil vi øge og forbedre dialogen mellem kommunen og private borgerinitiativer samt gøre kommunens arbejde mere åbent og gennemsigtigt. På baggrund af vores erfaringer med borgermøder og udvalget til borgerinddragelse vil vi foreslå at der oprettes udviklingscentre, hvor både private, offentlige og civile organisationer sammen kan udvikle konkrete tiltag, til at håndtere udfordringerne i kommunen.

Enhedslisten vil altså vende processen på hovedet og i stedet for ”borgerinddragelse” have ‘kommuneinddragelse’: Folk ved jo godt, hvor trafikken er hæslig, hvor der mangler et medborgerhus og hvordan byparken kan forbedres.

Kommunen skal i højere grad støtte, at folk slår sig sammen i distriktsråd og lokaludvalg.

Forældreråd, elevråd, brugergrupper og ansatte skal kunne komme til kommunen med deres ideer til en bedre skole eller et bedre bibliotek. Det skal være let at komme til kommunen med en ide til et projekt, og så skal kommunen lade sig inddrage i borgernes projekter.

I byrådsarbejdet vil vi arbejde på at tage magten tilbage fra administrationen så det er folkevalgte politikere og borgere der bestemmer kursen.

Enhedslisten vil:

 • Give større indflydelse og bedre økonomi til distriktsråd, landsbyråd, ældreråd, forældreråd, handicapråd, DEMO-råd, fælles elevråd og landsbyfællesskaber.
 • Oprette borgerting om aktuelle emner, det kan f.eks. være udvikling af et lokalområde eller et vigtigt politikområde.
 • Indføre en whistleblower ordning for kommunens ansatte.
 • Støtte lokale udviklingscentre (projektudvikling)
 • Flytte magt fra administration til politikere.
 • Arbejde for øget medarbejderindflydelse og selvorganisering.
 • Give borgerne mulighed for at få sager taget op i byrådet ved at samle underskrifter.
 • Sørge for at forslag til byråd og udvalg bliver skrevet i et forståeligt sprog.
 • Sørge for at fordele og ulemper klart fremgår af forslag.
 • Arrangere egne lytte- og politikudviklingsmøder.

 

MERE KULTUR OG BEDRE INTEGRATION

Kultur er også velfærd og en helt nødvendig del af vores liv der giver fællesskab og perspektiv. Skal vi samle Syddjurs og udvikle alle de vigtige lokalsamfund er det nødvendigt at styrke og støtte kulturen.

Kultur er også at tage imod mennesker fra andre kulturer der ofte er flygtet fra krig, klimakatastrofer, forfølgelse og undertrykning.

Enhedslisten vil:

 • Arbejde for, at alle borgere får lige og fri adgang til gode kunst- og kulturtilbud og mulighed for selv at være kulturelt og kunstnerisk skabende.
 • Flere kulturcentre i kommunen, f.eks. i Hornslet.
 • Styrke lokale kunstneriske initiativer, som egns- og lokalteatre, musikskoler, litteraturaftener og billedkunstskoler, der kan skabe dynamik mellem professionelle kunstnere og amatører. Børnene skal tidligt stifte bekendtskab med kunst og kunstnerne.
 • Styrke lokale fællesskaber, der bygger på værdier som frisind, tolerance og demokratiske traditioner, fordi mennesker i Syddjurs kommer fra mange forskellige kulturer.
 • Bevare og støtte biblioteker, folkeoplysnings-, kunst- og idrætsforeninger, fordi et aktivt kultur- og idrætsliv har en værdi i sig selv, holder liv i lokalsamfund og tiltrækker nye borgere.
 • Tilbyde beskyttelse og integration til mennesker der er flygtet fra krig og ødelæggelse og som nu bidrager til at styrke vores kultur og vores velfærdssamfund.

 

GANG I BESKÆFTIGELSEN

Syddjurs kommune bør tage aktiv del i skabelsen af arbejdspladser.

En vigtig forudsætning for at bevare velfærden i Syddjurs kommune er, at der bevares eller skabes flere jobs. Det er på alle måder en uheldig udvikling at sætte folk uden for arbejdslivet, især fordi der er så mange lokale opgaver der ikke bliver løst – eller løst på dårlige måder.

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er mere end blot at sikre tiltrækkende rammebetingelser for private investorer. Kommunen kan spille en aktiv rolle ved at udpege, hvilke erhvervsområder man ønsker at satse på og selv tage mange flere initiativer. Syddjurs Kommune kan sætte fart på udviklingen af en bæredygtig, rummelig og solidarisk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Kommunen skal være drivkraft bag udvikling af lokale løsninger, som sikrer arbejdspladser der samtidig gavner velfærden, natur, miljø og klima.

Enhedslisten mener at disse områder trænger til et løft:

 • Energiproduktion: Der kan ansættes mange ved bæredygtig energiforsyning, Man kan f.eks. fremme små lokale biogasanlæg.
 • Genbrugsreparation og salg: Der kan ansættes mange ved affaldssortering, vedligeholdelse, reparation og salg af kvalitetsprodukter
 • Håndværkerafdeling: Der kan ansættes mange til klimasikring, miljø- og energirenovering af kommunens bygninger og institutioner og kommunale anlæg
 • Vareproduktion: Der kan ansættes mange i produktion af lokale økologiske fødevarer i mindre økologiske landbrug, gartnerier og permanente fødevaremarkeder
 • Kvalitetsturisme: Der kan ansættes mange servicemedarbejdere og guides f.eks. i Nationalparken, Vandrerhjemmet o.a.

Derudover vil Enhedslisten: 

 • Flytte løsning af opgaver fra private til offentlige eller non-profitvirksomheder, hvor det private erhvervsliv enten ikke kan eller vil.
 • Støtte iværksættere og kreative miljøer som f.eks. Grobund og Friland.
 • Støtter oprettelsen af rummelige socialøkonomiske virksomheder.
 • Øge indlicitering i stedet for at bruge en masse penge på private virksomheder og dyre konsulenter.
 • Sikre ordentlige overenskomstmæssige forhold hos alle vores samarbejdspartnere.
 • Forpligte kommunen og vores samarbejdspartnere til at ansatte lærlinge.
 • Forbedre bredbånds- og mobil-dækningen i Syddjurs kommunen.

ENHEDSLISTEN VIL BEHANDLE ARBEJDSLØSE ORDENTLIGT!

Enhedslisten vil øge indsatsen overfor de arbejdsløse og hjælpe med til reel opkvalificering i stedet for aktiveringscirkus. Kommunens skal ikke støtte ineffektiv, klientgørende og dyr aktivering, der kun gavner arbejdsmarkedsindustrien, men vi skal yde en tidlig, tæt og tværfaglig indsats med fokus på uddannelse og udvikling af varige arbejdspladser.

Privatisering og udlicitering af tidligere kommunale opgaver har sjældent ført til de ønskede kvalitetsforbedringer eller besparelser – og i så fald kun på kort sigt. Enhedslisten foreslår at opbygge kompetencer i kommunens forvaltning i stedet for at udlicitere til private ”jobfirmaer” og konsulenter. I stedet for store konsulenthonorarer, der slæber kompetencer ud af kommunen, vil vi bruge pengene til intern opkvalificering, der skaber mulighed for effektiv kommunal indsats.

I stedet for udsigtsløs aktivering skal arbejdsløse have tilbudt flere valgmuligheder som fx opkvalificering og ordinær uddannelse. Alle udgifter og indtægter taget i betragtning – kan det bedre betale sig at ansætte ledige til at øge velfærden. Der er stort behov for flere ansatte på en lang række serviceområder og til at fremme grønne, mere økologiske løsninger.

Enhedslisten vil:

 • Indlicitere kommunes job-politik, så penge og erfaringer bliver hos kommunes ansatte
 • Afskaffe brug af resultatkontrakter der er med til at presse syge og arbejdsløse.
 • Have syge og handicappede væk fra jobcentrene.
 • Ansætte en borgerrådgiver.
 • Vedtage etiske retningslinjer for kontrol af ledige så privatlivets fred beskyttes.
 • Bruge møder til at hjælpe borgeren og give mulighed for digitale møder.
 • Tildele førtidspension til dem der har brug for førtidspension.
 • Tilbyde alle arbejdsløse der er ved at miste dagpengene rigtigt arbejde.
 • Etablere permanente arbejdspladser de steder, hvor kommunen udnytter løntilskuds- eller aktiveringsordninger til at udføre almindelige kommunale opgaver.
 • Etablere et dynamisk partnerskab til udvikling af bæredygtige erhvervs- og arbejdsmarkeds-initiativer.
 • Udbrede styrket helhed, hvor man kigger helhedsorienteret på borgerens behov med en indgang til kommunen.

 

SYDDJURS ER OGSÅ FOR UDSATTE OG FOR MENNESKER MED HANDICAP

 

Efterhånden som vores samfund bliver mere konkurrencepræget bliver flere og flere mennesker ramt af stress og psykisk sygdom. Da kommunerne samtidig er presset økonomisk og vil spare, hvor de kan, risikerer det at gå ud over service og sagsbehandlingskvalitet overfor udsatte og handicappede, både dem med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Enhedslisten vil:

 • Tage udgangspunkt i borgerens behov og hvad der er vigtigt for borgeren.
 • Behandle borgerne anstændigt og med respekt.
 • Sikre en høj sagsbehandlingskvalitet.
 • Sørge for at sagsbehandlerne kommer ud til borgerne. Give mulighed for møder tæt på borgerne eller digitalt.
 • Sørge for at kommunen er et serviceorgan der skal hjælpe mennesker, IKKE nedbryde dem.
 • Støtte bisidderordning med uddannede frivillige til at støtte borgerne i mødet med kommunen.

 

SYDDJURS – ET GODT STED AT BLIVE GAMMEL 

Ældrebyrden et medieskabt bluffnummer og er afblæst. Vi lever og klarer vi os selv længere, selv om der er store sociale forskelle. Der vil imidlertid i fremtiden være flere, der på et tidspunkt får brug for offentlig støtte, omsorg og pleje. I Enhedslisten mener vi at alle borgere har ret til et værdigt seniorliv. Vi mener at kommunens pleje og omsorg handler om mere end antal minutters rengøring eller antal bade om ugen.

 

Borgere i Syddjurs Kommune skal mødes med et menneskesyn, der bygger på tillid, empati, forståelse, inddragelse og at alle har ressourcer, som de bidrager med.

 

Tilgangen til borgerne skal være et helhedssyn, så man ser på det hele menneske, dvs. på borgerens samlede livssituation, problemer og ressourcer og samspillet mellem borgeren og omgivelserne. Borgerne skal kunne være trygge i mødet med kommunen.

 

Syddjurs Kommune skal være kendt for at forebygge og tænke langsigtet fremfor kortsigtede lappeløsninger, også når der kræves besparelser.

Enhedslisten vil: 

 • Øge kapaciteten indenfor rehabilitering og genoptræning, så der ikke opstår ventetider og så borgere ikke afsluttes før de er færdigbehandlet.
 • Ansætte en hygiejnesygeplejerske som kan undervise og vejlede borgere og personale.
 • Tiltrække flere aktive seniorer / ældre borgere der kan slå sig ned og yde en indsats i deres 3. karriere uden for eller på kanten af det ordinære arbejdsmarked.
 • Skabe nye modeller for hvordan kommunens ansatte, pårørende, de ældre selv og frivillige kan samarbejde om at skabe værdige og aktive seniorliv i Syddjurs Kommune.
 • Tilføre ressourcer til hjemmepleje og plejecentre så de ansatte kan yde en ordentlig omsorg og service uden selv at blive stressede.
 • Foreslå årlige borgermøder for personale, brugere og pårørende i handicap- og ældresektoren, hvor der drøftes ideer og tiltag, der kan forbedre forebyggelse og livskvalitet for de tre grupper.

 

SYDDJURS SOM FRONTLØBER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Syddjurs har en enestående beliggenhed i noget af landets smukkeste natur. Det er meget attraktivt at bosætte sig, holde ferie eller tage på tur i landskabet. Ved erhvervsudvikling, by- og transportplanlægning er det vigtigt at medtænke naturværdierne. Klima, natur og miljø påvirker i dag på afgørende måde vores liv. Fremtidens klimaforandringer vil ændre vilkårene for de næste generationer. Vi ved nu, at den måde vi indretter vores liv, produktion, transport, boliger, forbrug osv. – ja samfundet som helhed har konsekvenser for klima, natur og miljø – hvad vi gør og hvordan vi gør, det har konsekvenser!

Enhedslisten vil:

 • Styrke den kollektive trafik, herunder en udbygning af letbanen over Rønde og lufthavnen til Ebeltoft.
 • Kæmpe imod flere motorveje.
 • Kæmpe imod Kattegatforbindelsen.
 • Stoppe udbygningen af Århus lufthavn.
 • Kæmpe for sikring og udvidelse af biodiversitet.
 • Omdanne de afsluttede grusgrave til rig natur.
 • Beskytte og udvide naturen i landbrugslandet – stop for ødelæggelse og genopretning af markskel og læhegn.
 • Skifte balancen i vedligeholdelsen af vandløb fra afvanding af marker til opnåelse af så høj økologisk kvalitet som muligt.
 • Kæmpe imod ødelæggelsen af vores natur ved nye sommerhusbebyggelser i kystnære områder.
 • Kæmpe mod havbrug ud for Djursland.
 • Arbejde for oprettelsen af en maritim nationalpark ved østkysten af Djursland.
 • Arbejde for at landbruget mindsker sin CO2 belastning, f.eks. ved at udtage lavbundsjorde fra produktionen.
 • Arbejde for en genetablering af Kolindsund til gavn for natur, borgere, turisme og bosætning i Syddjurs.
 • Arbejde for en udvidelse af Nationalparken og omdannelse til en naturnationalpark.
 • Udarbejde en Handlingsplan for Fossilfri Syddjurs i 2030, med klare delmål og inddragelse af borgere og det lokale erhvervsliv.
 • Stoppe brug af fossile energikilder og udfase brugen af biomasse til energiproduktion.
 • Sikre borgerinddragelse og medejerskab i forbindelse med overgang til bæredygtig energi, f.eks. ved oprettelse af nye solcelleanlæg.
 • Styrke iværksættere indenfor økologi og bæredygtighed og understøtte, at flere landmænd omlægger til økologi.
 • Arbejde for en hurtig indfasning af affaldssortering og mere genbrug.

BØRN ER VORES FREMTID 

Børnene er det vigtigste i vores liv. Gode vilkår for børnene er forudsætningen for en god fremtid for Syddjurs. Derfor er nedskæringer på børneområdet ikke udtryk for “sund økonomi”. Tværtimod er det er eneste fornuftige at investere i vores børns fremtid. I Enhedslisten fører vi en helhedsorienteret politik så for os betyder gode forhold for børnene også gode forhold for familier og lokalsamfund.

Tidlig indsats 

Jo tidligere man sætter ind jo bedre resultater får man. Derfor skal indsatsen startes allerede inden barnet er født og involvere f.eks. jordemoder, sundhedsplejerske og socialrådgiver. Tidlig indsats involverer også ordentlige arbejdsforhold for personalet i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Enhedslisten vil:

 • Styrke den tidlige indsats.
 • Øge ressourcer til sundhedsplejen.
 • Sørge for nødvendige ressourcer til dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler.
 • Arbejde for endnu større fokus på samarbejde og overgange mellem de forskellige tilbud.

Daginstitutioner

Daginstitutioner har mistet “varme hænder” gennem en længere årrække. Der er blevet flere børn pr. pædagog og en øget administrativ byrde. Det har hjulpet noget med det røde folketingsflertals tilskud til minimumsnormeringer, men der er stadig lang vej igen.

Enhedslisten vil: 

 • Kæmpe for bedre normeringer. Flere voksne om børnene.
 • Sørge for uddannet personale.
 • Bevare og tilbyde ordentlige forhold for dagplejen.
 • Bevare små institutioner.
 • Bevare den lokale ledelse.
 • Give plads til forskellighed f.eks. skov- og naturbørnehaver.
 • Tilbyde sund mad i daginstitutionerne.
 • Tilbyde åbningstider der passer til børnenes og forældrenes behov.
 • Fremme læringen men bremse “skolegørelsen” af børnehaverne.
 • Styrke overgangen til skolen.

Skoler 

Enhedslisten vil stille store krav til skoler og lærere, men samtidig give skoler og lærere de arbejdsforhold, der skal til for at opfylde kravene. Den nuværende tildelingsmodel sammen med nedskæringer på skoleområdet betyder at arbejdsvilkårene for at sikre læring og trivsel på skolerne er blevet alvorligt forringet. Det vil Enhedslisten rette op på.

Inklusion

 

I Enhedslisten er vi store tilhængere af at så mange børn som muligt får mulighed for at gå på den lokale skole sammen med de andre børn fra lokalområdet.

 

Men det kræver at den lokale skole har ressourcer og kompetencer til at opfylde barnets behov og afgørelsen om hvor barnet skal gå i skole bør altid tages ud fra barnets behov og i tæt dialog med barnets forældre.

 

Et stort flertal i Syddjurs Byråd har gennem en årrække skåret voldsomt i skolernes økonomi, senest med genåbningsbudgettet i april 2020. Som en del af den uhensigtsmæssige nye tildelingsmodel vedtog man også en bøde til skolerne, hvis en af eleverne blev visiteret til Pindstrupskolen. I budget 2020 vedtog alle andre partier end Enhedslisten at forhøje denne bøde til 300.000 kr. som den lokale skole skal betale hvert år en elev fra skoledistriktet går på en specialskole.

 

Dermed har man på samme tid drastisk forværret skolernes økonomi og givet dem et stærkt økonomisk incitament til at visitere færre elever til en specialskole.

 

Derudover er det sådan at PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) der skal vurdere barnets behov ikke spiller nogen rolle i selve beslutningen om, hvilken skole barnet skal gå på.

 

Vi mener at et stort flertal i byrådet har skabt et system, hvor man risikerer at det er økonomien og ikke barnets tarv der er i centrum og derfor vil der kunne komme sager hvor børn og forældre ikke trives med den ordning de har fået tilbudt.

 

Trivsel

 

Coronakrisen har været hård ved børnene (og deres forældre), men krisen har også vist at de ansatte på skoler og daginstitutioner har været fantastiske til at tage sig af børnene der kom tilbage. Vi har set flere voksne omkring børnene, mere brug af naturen og et fokus på faglighed og trivsel.

 

Derfor er det hjerteskærende at tænke på at børnene skal tilbage til traditionel undervisning, med færre voksne, mindre udeliv og en hverdag med intensiv testning.

 

Det må kunne lade sig gøre at skaffe ressourcer til flere voksne, udeundervisning og droppe alle de centralt fastsatte test der giver stress og mistrivsel uden at bidrage til fagligheden, og flertallet i Syddjurs Byråd bør droppe de tåbelige krav om årligt stigende karakterer.

 

Enhedslisten vil:

 • Sætte børnenes læring og trivsel i centrum.
 • Stoppe inklusion af økonomiske årsager. Inklusion skal være når det giver mening for barnet. Der skal være ressourcer til inklusion.
 • Have PPR direkte med i vurderingen af, hvilket tilbud der er bedst for barnet.
 • Have afskaffet den økonomiske straf for at visitere et barn til specialskole.
 • Kæmpe for en retfærdig tildelingsmodel der tildeler ressourcer til at løse de opgaver der er.
 • Arbejde for at stoppe nedskæringerne på skolerne og i stedet give skolerne ressourcer til at lave de løsninger der kan give flere børn muligheden for at trives og udvikle sig på den lokale skole.
 • Stoppe centralt fastsatte test og karakterkrav der stresser eleverne. Brug kun test når det giver pædagogisk mening.
 • Sørge for ordentlig tid til forberedelse og dermed tid til kvalitet og trivsel.
 • Sørge for medarbejderindflydelse.
 • Sænke antallet af elever i klasserne.
 • Afkorte skoledagen og i stedet gøre den mere varieret og give den mere kvalitet.
 • Få mere ”virkelighed” og praktik ind i undervisningen.
 • Tilbyde sund mad i skolerne.
 • Sørge for en sikker skolevej, hvor børnene trygt kan cykle i skole.
 • Bevare skoler i de små samfund – nej til skolelukninger.
 • Indføre folkeafstemninger, hvis skoler skal nedlæggelses. Hvis der er flertal, kan nedlæggelser først gennemføres efter et valg.
 • Styrke ungdomsskolen.
 • Bevare og styrke eftermiddagsklubberne.

VI HAR OGSÅ BRUG FOR UNGE OG LEVENDE UNGDOMSMILJØER 

Syddjurs skal være et godt sted for unge. Der skal være tilbud om aktiviteter og tilbud om medbestemmelse.

Enhedslisten vil: 

 • Arbejde for, at der bygges flere og billigere ungdomsboliger.
 • Give unge mulighed for at mødes f.eks. ved ungespots.
 • Gå imod nedskæringer på ungdomsklubberne.
 • Støtte initiativer til etablering af ungemiljøer som f.eks. Rampen og distrikt-x.
 • Støtte DEMO-råd og fælles elevråd.
 • Udvide ordningen med gratis psykologhjælp til unge.
 • Støtte idræts- og fritidstilbud for unge.
 • De offentlige transportmidler skal være billigere, busforbindelserne skal være bedre og letbanen skal udbygges.
 • Udbygge ordningen med flex-tur-ung, hvor unge med ungdomskort kan køre gratis med flex-tur.