Valgprogram for Enhedslisten Syddjurs 2017

INDLEDNING

Syddjurs har en enestående beliggenhed i noget af landets smukkeste natur. Det er meget attraktivt at bosætte sig, holde ferie eller tage på tur i landskabet.

Sammen med en engageret og initiativrig befolkning giver det Syddjurs kommune et kæmpe potentiale for fremtiden.

Men Syddjurs kommune er blevet skabt ud fra fire forskellige kommuner i en uigennemtænkt og dårligt planlagt kommunalreform, der ikke tog højde for omkostningerne ved sammenlægningen, og hvor den nye fordeling af arbejdsopgaver mellem stat og kommune ikke blev fulgt op af en retfærdig omfordeling af ressourcer.

Det har tidligere givet kommunen store økonomiske problemer og derfor er der gennem mange år lavet budgetter der hvert år indeholdt nye besparelser og forringelser.

Fortrinsvis på grund af det økonomiske opsving og faldende arbejdsløshed er det i de senere år lykkedes at forbedre kommunens økonomi så der nu er store overskud og en stor kassebeholdning.

Kommunen står stadig over for udfordringer. Kommunen presses både af regeringens økonomiske stramninger, effektiviseringsbidrag, en kommunal udligning der forfordeler Syddjurs og en voksende andel af ældre.

Enhedslisten vil derfor nationalt kæmpe for en forbedring af kommunernes økonomi, afskaffelse af effektiviseringsbidraget og en mere retfærdig udligningsordning. Vi mener, at man i stedet for nedskæringer skal investere i tidlig indsats, daginstitutioner, skoler og bedre forhold for de ældre. Det giver både menneskeligt og økonomisk mening.

Enhedslisten er også opmærksom på, at vi udover de ovennævnte økonomiske udfordringer står midt i en alvorlig energi- og klimamæssig krise. Derfor bør Syddjurs Kommune udvikle demokratiske og bæredygtige måder at håndtere kriserne på.

Vi mener at kommunen i stedet for entydigt at fokusere på økonomisk vækst bør sikre, at kommunen er energi- og miljømæssigt bæredygtig. Vi vil satse på energibesparelser, alternativ energi på kommunens bygninger og økologisk omstilling. Derved kommer vi i harmoni med de store naturværdier, der i sig selv både er attraktive for ny bosætning, for at fastholde unge og for at udvikle sunde og grønne erhverv og uddannelsesmuligheder.

Enhedslisten i Syddjurs går til valg med ønsket om mere demokrati, tidlig indsats, grøn omstilling og mere solidaritet og velfærd i kommunen.

Vi har store visioner og kæmper for store forandringer men er også pragmatiske og kæmper for selv den mindste forbedring og imod den mindste forringelse.

MERE DEMOKRATI

Enhedslisten er et socialistisk parti og vil have meget mere demokrati

Regeringen og KL går i denne tid efter at fjerne medarbejderindflydelse og erstatte det med administration og mere ledelse. Medarbejderindflydelse betragtes som ineffektivt – en stærk ledelse og topstyring som effektivt og godt. Det mener vi ikke i Enhedslisten

I Enhedslisten mener vi, at demokrati er mere end bare et kryds hvert fjerde år. 

Det er afgørende vigtigt, at man har indflydelse på de daglige beslutninger, der påvirker én selv og ens omgivelser. For at sikre dette vil vi øge og forbedre dialogen mellem kommunen og private borgerinitiativer samt gøre kommunens arbejde mere åbent og gennemsigtigt. På baggrund af vores erfaringer med borgermøder og udvalget til borgerinddragelse vil vi foreslå at der oprettes udviklingscentre, hvor både private, offentlige og civile organisationer sammen kan udvikle konkrete tiltag, til at håndtere udfordringerne i kommunen. 

Enhedslisten vil altså vende processen på hovedet og i stedet for ”borgerinddragelse” have ‘kommuneinddragelse’: Folk ved jo godt, hvor trafikken er hæslig, hvor der mangler et medborgerhus og hvordan byparken kan forbedres.

 Kommunen skal i højere grad støtte, at folk slår sig sammen i distriktsråd og lokaludvalg.

Forældreråd, elevråd, brugergrupper og ansatte skal kunne komme til kommunen med deres ideer til en bedre skole eller et bedre bibliotek. Det skal være let at komme til kommunen med en ide til et projekt, og så skal kommunen lade sig inddrage i borgernes projekter.

I byrådsarbejdet vil vi arbejde på at tage magten tilbage fra administrationen så det er folkevalgte politikere og borgere der bestemmer kursen. 

Enhedslisten vil:

 • Give mere magt og økonomi til distriktsråd og landsbyfællesskaber
 • Indføre en whistleblower ordning for kommunens ansatte.
 • Støtte lokale udviklingscentre (projektudvikling)
 • Flytte magt fra administration til politikere.
 • Give borgerne mulighed for at få sager taget op i byrådet ved at samle underskrifter.
 • Sørge for at forslag til byråd og udvalg bliver skrevet i et forståeligt sprog.
 • Sørge for at fordele og ulemper klart fremgår af forslag.
 • Arrangere egne lytte- og politikudviklingsmøder.

GANG I BESKÆFTIGELSEN

Syddjurs kommune bør tage aktiv del i skabelsen af arbejdspladser.

En vigtig forudsætning for at bevare velfærden i Syddjurs kommune er, at der bevares eller skabes flere jobs. Det er på alle måder en uheldig udvikling at sætte folk uden for arbejdslivet, især fordi der er så mange lokale opgaver der ikke bliver løst – eller løst på dårlige måder.

Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er mere end blot at sikre tiltrækkende rammebetingelser for private investorer. Kommunen kan spille en aktiv rolle ved at udpege, hvilke erhvervsområder man ønsker at satse på og selv tage mange flere initiativer. Syddjurs Kommune kan sætte fart på udviklingen af en bæredygtig, rummelig og solidarisk erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik. Kommunen skal være drivkraft bag udvikling af lokale løsninger, som sikrer arbejdspladser der samtidig gavner velfærden, natur, miljø og klima.

Enhedslisten mener at disse områder trænger til et løft:

 • Energiproduktion: Der kan ansættes mange ved bæredygtig energiforsyning, Man kan f.eks. fremme små lokale biogasanlæg. 
 • Genbrugsreparation og salg: Der kan ansættes mange ved affaldssortering, vedligeholdelse, reparation og salg af kvalitetsprodukter 
 • Håndværkerafdeling: Der kan ansættes mange til klimasikring, miljø- og energirenovering af kommunens bygninger og institutioner og kommunale anlæg 
 • Vareproduktion: Der kan ansættes mange i produktion af lokale økologiske fødevarer i mindre økologiske landbrug, gartnerier og permanente fødevaremarkeder 
 • Kvalitetsturisme: Der kan ansættes mange servicemedarbejdere og guides f.eks. i Nationalparken, Vandrerhjemmet o.a. 

Derudover vil Enhedslisten: 

 • Flytte løsning af opgaver fra private til offentlige eller non-profitvirksomheder, hvor det private erhvervsliv enten ikke kan eller vil. 
 • Støtter oprettelsen af rummelige socialøkonomiske virksomheder. 
 • Øge indlicitering i stedet for at bruge en masse penge på private virksomheder og dyre konsulenter. 
 • Sikre ordentlige overenskomstmæssige forhold hos alle vores samarbejdspartnere. 
 • Forpligte kommunen og vores samarbejdspartnere til at ansatte lærlinge. 
 • Forbedre bredbånds- og mobil-dækningen i Syddjurs kommunen.

ENHEDSLISTEN VIL BEHANDLE ARBEJDSLØSE ORDENTLIGT!

Enhedslisten vil øge indsatsen overfor de arbejdsløse og hjælpe med til reel opkvalificering i stedet for aktiveringscirkus. Kommunens budgetter bør udvikles fra at støtte ineffektiv, klientgørende og dyr aktivering, der kun gavner arbejdsmarkedsindustrien, til fokus på uddannelse og udvikling af varige arbejdspladser.

Privatisering og udlicitering af tidligere kommunale opgaver har sjældent ført til de ønskede kvalitetsforbedringer eller besparelser – og i så fald kun på kort sigt. Enhedslisten foreslår at opbygge kompetencer i kommunens forvaltning i stedet for at udlicitere til private ”jobfirmaer” og konsulenter. I stedet for store konsulenthonorarer, der slæber kompetencer ud af kommunen, vil vi bruge pengene til intern opkvalificering, der skaber mulighed for effektiv kommunal indsats.

I stedet for udsigtsløs aktivering skal arbejdsløse have tilbudt flere valgmuligheder som fx opkvalificering og ordinær uddannelse. Alle udgifter og indtægter taget i betragtning – kan det bedre betale sig at ansætte ledige til at øge velfærden. Der er stort behov for flere ansatte på en lang række serviceområder og til at fremme grønne, mere økologiske løsninger.

Enhedslisten vil:

 • Indlicitere kommunes job-politik, så penge og erfaringer bliver hos kommunes ansatte
 • Afskaffe brug af resultatkontrakter der er med til at presse syge og arbejdsløse.
 • Tildele førtidspension til dem der har brug for førtidspension.
 • Tilbyde alle arbejdsløse der er ved at miste dagpengene rigtigt arbejde.
 • Etablere permanente arbejdspladser de steder, hvor kommunen udnytter løntilskuds- eller aktiveringsordninger til at udføre almindelige kommunale opgaver.
 • Etablere et dynamisk partnerskab til udvikling af bæredygtige erhvervs- og arbejdsmarkeds-initiativer.

SYDDJURS SOM FRONTLØBER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Syddjurs har en enestående beliggenhed i noget af landets smukkeste natur. Det er meget attraktivt at bosætte sig, holde ferie eller tage på tur i landskabet. Ved erhvervsudvikling, by- og transportplanlægning er det vigtigt at medtænke naturværdierne. Klima, natur og miljø påvirker i dag på afgørende måde vores liv. Fremtidens klimaforandringer vil ændre vilkårene for de næste generationer. Vi ved nu, at den måde vi indretter vores liv, produktion, transport, boliger, forbrug osv. – ja samfundet som helhed har konsekvenser for klima, natur og miljø – hvad vi gør og hvordan vi gør det har konsekvenser! 

Derfor går Enhedslisten, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre i Syddjurs Kommune til valg på en fælles ”Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs”. 

”Ny Bæredygtighedspolitik for Syddjurs” er de 4 partiers bud på en helhedspolitik for klima, natur og miljø i Syddjurs Kommune. Det handler om at tage ansvar for klima, natur og miljø for vore børn og fremtidens borgere i Syddjurs Kommune – og om sund fornuft på lagt sigt, udviklingsmæssigt og økonomisk. Hvis vælgerne giver os muligheden for det vil vi fra starten af den nye byrådsperiode gøre planen til virkelighed. 

Enhedslisten vil:

 • Kæmpe mod havbrug ud for Djursland.
 • Kæmpe for sikring og udvidelse af biodiversitet.
 • Arbejde for en genetablering af Kolindsund til gavn for natur, borgere, turisme og bosætning i Syddjurs.
 • Arbejde for en udvidelse af Nationalparken.
 • Udarbejde en Handlingsplan for Fossilfri Syddjurs i 2030, med klare delmål og inddragelse af det lokale erhvervsliv. 
 • Ansætte en klima-koordinator i kommunen til at koordinere alle disse indsatsområder of formidle samarbejde med det lokale erhvervsliv og civilsamfundet. 
 • Styrke den kollektive trafik, herunder letbanen. 
 • Indføre en kommunal bæredygtig indkøbspolitik med fokus på økologiske og lokale produkter. 
 • Styrke iværksættere indenfor økologi og bæredygtighed og understøtte, at flere landmænd omlægger til økologi.
 • Kæmpe imod ødelæggelsen af vores natur ved ny bebyggelse i kystnære områder herunder planerne om en ny by syd for landevejen ved Eskerod og Rodskov.

Og en lang række andre forslag der kan læses i: Ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs

SYDDJURS – ET GODT STED AT BLIVE GAMMEL 

Ældrebyrden et medieskabt bluffnummer og er afblæst. Vi lever og klarer vi os selv længere, selv om der er store sociale forskelle. Der er imidlertid stadig mange, der på et tidspunkt får brug for offentlig støtte, omsorg og pleje. I Enhedslisten mener vi at alle borgere har ret til et værdigt seniorliv. Vi mener at kommunens pleje og omsorg handler om mere end antal minutters rengøring eller antal bade om ugen.

Enhedslisten vil: 

 • Tiltrække flere aktive seniorer / ældre borgere der kan slå sig ned og yde en indsats i deres 3. karriere uden for eller på kanten af det ordinære arbejdsmarked. 
 • Skabe nye modeller for hvordan kommunens ansatte, pårørende, de ældre selv og frivillige kan samarbejde om at skabe værdige og aktive seniorliv i Syddjurs Kommune. 
 • Tilføre ressourcer til hjemmepleje og plejecentre så de ansatte kan yde en ordentlig omsorg og service uden selv at blive stressede. 

VI HAR OGSÅ BRUG FOR UNGE OG LEVENDE UNGDOMSMILJØER 

Syddjurs skal være et godt sted for unge. Der skal være tilbud om aktiviteter og tilbud om medbestemmelse.

Enhedslisten vil: 

 • Arbejde for, at der bygges flere og billigere ungdomsboliger.
 • Give unge mulighed for at mødes andre steder end på værtshuse.
 • Gå imod nedskæringer på ungdomsklubberne.
 • Støtte initiativer til etablering af ungemiljøer.
 • Ungdomskonsulenterne skal tilbage og kommunens unge skal inddrages i den demokratiske proces, bl.a. gennem et ungdomsråd i Syddjurs.
 • Udvide ordningen med gratis psykologhjælp til unge.
 • Støtte idræts- og fritidstilbud for unge.
 • De offentlige transportmidler skal være billigere, busforbindelserne skal være bedre og letbanen skal udbygges.
 • Unge skal kunne køre billigere med flex-tur

BØRN ER VORES FREMTID 

Børnene er det vigtigste i vores liv. Gode vilkår for børnene er forudsætningen for en god fremtid for Syddjurs. Derfor er nedskæringer på børneområdet ikke udtryk for “sund økonomi”. Tværtimod er det er eneste fornuftige at investere i vores børns fremtid. I Enhedslisten fører vi en helhedsorienteret politik så for os betyder gode forhold for børnene også gode forhold for familier og lokalsamfund.

Tidlig indsats 

Jo tidligere man sætter ind jo bedre resultater får man. Derfor skal indsatsen startes allerede inden barnet er født og involvere f.eks. jordemoder, sundhedsplejerske og socialrådgiver. Tidlig indsats involverer også ordentlige arbejdsforhold for personalet i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler. 

Enhedslisten vil:

 • Styrke den tidlige indsats.
 • Øge ressourcer til sundhedsplejen.
 • Udvide ordningen med socialrådgivere i skolen.

Daginstitutioner

Daginstitutioner har mistet “varme hænder” gennem en længere årrække. Der er blevet flere børn pr. pædagog og en øget administrativ byrde. Enhedslisten vil kæmpe for bedre normeringer, plads til forskellighed og bevarelse af små institutioner.  

Enhedslisten vil: 

 • Kæmpe for bedre normeringer.
 • Sørge for uddannet personale.
 • Bevare og tilbyde ordentlige forhold for dagplejen.
 • Bevare små institutioner.
 • Bevare den lokale ledelse.
 • Give plads plads til forskellighed f.eks. skov- og naturbørnehaver.
 • Tilbyde sund mad i daginstitutionerne.
 • Tilbyde åbningstider der passer til børnenes og forældrenes behov.
 • Fremme læringen men bremse “skolegørelsen” af børnehaverne.
 • Styrke overgangen til skolen.

Skoler 

Enhedslisten vil stille store krav til skoler og lærere, men samtidig give skoler og lærere de arbejdsforhold, der skal til for at opfylde kravene. Den tildelingsmodel der blev vedtaget sidste år har sammen med nedskæringer på skoleområdet og sammen med følgerne af lov 409 betydet at arbejdsvilkårene for at sikre læring og trivsel på skolerne er blevet alvorligt forringet. Det vil Enhedslisten rette op på. 

Enhedslisten vil: 

 • Tilbyde sund mad i skolerne. 
 • Stoppe centralt fastsatte test og karakterkrav der stresser eleverne. Test når det giver pædagogisk mening.
 • Stoppe bevidstløse krav om målstyret undervisning.
 • Stoppe holddelinger af økonomiske årsager.
 • Sænke antallet af elever i klasserne.
 • Stoppe inklusion af økonomiske årsager. Inklusion skal være når det giver mening for barnet. Der skal være ressourcer til inklusion.
 • Sørge for ordentlig tid til forberedelse og dermed tid til kvalitet og trivsel.
 • Sørge for medarbejderindflydelse. Det betyder bl.a. arbejdstidsaftaler med de ansatte og krav om pædagogiske råd.
 • Kæmpe for en retfærdig tildelingsmodel der tildeler ressourcer til at løse de opgaver der er.
 • Afkorte skoledagen og i stedet gøre den mere varieret og give den mere kvalitet.
 • Sørge for en sikker skolevej, hvor børnene trygt kan cykle i skole.
 • Bevare skoler i de små samfund – nej til privatiseringer. Samtidig med det støtter vi lokalsamfundenes ret til at oprette private skoler.
 • Arbejde for at private skoler løfter deres del af opgaverne omkring inklusion og social integration.
 • Indføre folkeafstemninger, hvis skoler skal nedlæggelses. Hvis der er flertal kan nedlæggelser først gennemføres efter et valg.
 • Styrke ungdomsskolen.
 • Bevare eftermiddagsklubberne.